МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Мова і суспільство

Збірник наукових праць

Випуск 2

2011 р.
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ЗВ’ЯЗОК СОЦІОЛІНГВІСТИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Селіванова О. Проблема форм міксації мов у соціолінгвістиці. С.3
Николів І. Сленг та інші соціальні діалекти у працях хорватських лінгвістів. С. 11
Кудрейко І. Соціомовний стереотип: теоретичний аспект. С. 17
Сукаленко Т. Метафора як засіб вербалізації гендерних стереотипів. С. 23

ІСТОРІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ІСТОРИЧНА СОЦІОЛІНГВІСТИКА

Сваричевська Л. Трихотомія досконала/своя/чужа мова в античному світі. С. 33
Курпіль О. Роль соціолінгвістичних параметрів в історичному розвитку англійської мови. С. 40
Горда О. Мовне законодавство і розвиток функцій української мови у школах Галичини (друга половина XIX ст.). С. 46
Марушкевич І. Граматична кодифікація української літературної мови у 20–30-х рр. ХХ ст. С. 55

МОВНА СИТУАЦІЯ. ДВОМОВНІСТЬ

Фудерер Т. Мовна ситуація України в категоріях концепції Клода Ажежа С. 62
Велика А. Соціолінгвістичне опитування курсантів та працівників міліції м. Одеси про мовну ситуацію в Україні. С. 72
Труб В. Типи мовленнєвих відхилень як особливості ідіолекту українсько-російських білінгвів. С. 78
Демченко В. Білінгвізм на півдні України (ретроспектива). С. 86
Масенко Л. Сміхова культура як стратегія приниження мови в ситуації субординативного білінгвізму. С. 93

МОВА І НАЦІЯ

Радевич-Винницький Я. Ідентичність та її мовний компонент у неодномовному суспільстві: українські реалії. С. 101
Микитюк О. Українська мова і формування національної свідомості. С. 114

МОВА І МІСТО

Брага І. Українсько-російський суржик в соціокомунікативній ситуації ринку. С. 119
Корновенко Л. Мовні уподобання черкаських студентів (за матеріалами соціолінгвістичних спостережень). С. 127
Луньо Л. Багатокомпонентні жіночі імена в іменнику Львова (перша половина ХХ ст.). С. 135

ЛІНГВОСОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ ТА КОМУНІКАЦІЇ

Дядечко Л. Функціонування рекламних слоганів в усно-розмовному дискурсі. С. 144
Руда О. Батьки та діти: стратегії і тактики в міжпоколінній комунікації. С. 151

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ

Мацюк Г., Римашевський Ю. Яворська Г. М., Богомолов О. В. Непевний об’єкт бажання: ЄВРОПА в українському політичному дискурсі : монографія. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 136 с. С. 157
Шутова Л. Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту жінка в українській мові. – К., 2009. – 240 c. С. 159
Гримашевич Г. Хобзей Н., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Т. Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – 672 с. С. 162
Мацюк Г., Луньо Л. Kwiryna Handke. Socjologia języka. – Warsawa : Wydawnictvo naukove PWN, 2009. – 383 s. С. 165


Інформація про авторів. С. 168