МОВА І СУСПІЛЬСТВО
Мова і суспільство

Збірник наукових праць

Випуск 6

2015 р.
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ. ЗВ’ЯЗОК СОЦІОЛІНГВІСТИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Roslycky L. Language, psychological warfare, national security
Чучвара А. Формування методології дослідження політичного дискурсу в Україні: практика використання контент-аналізу

МОВА ТА ПОЛІТИКА

Васильців О. Терміни на позначення взаємодії мови і політики (на матеріалі української, англійської та польської мов)
Полещук О. Суспільно-політична лексика, суспільно-політична термінологія, суспільно- політичний термін: природа, функції, сутнісні ознаки
Салецька М. Вербалізація системи цінностей у промовах політичних лідерів Франції: морфологічні показники

МОВА ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ

Гончарова М. Роль мови у формуванні різновидів ідентичностей
Демиденко О. Національна ідентичність: лінгвосеміотичний аспект
Галас А. Гібридна ідентичність у художньому дискурсі: труднощі перекладу

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ ТА КОМУНІКАЦІЇ

Сукаленко Т. Когнітивна матриця типажу «пані» (в хронологічній перспективі)
Гавриш М. Невербальна комунікація: мовчання як соціальний знак
Mamych М. Gender stereotypes in periodicals magazines for women (based on publication «Soviet woman» / «Woman»)
Іванова І. Соціолінгвістичний вимір рекламного дискурсу
Процик І. Опозиція «свій»  «чужий» в соціолекті українських футбольних фанатів
Драган-Іванець Н. Синергетичні зв’язки в інтернет-комунікуванні
Михайличенко Н. Естетика усного мовлення та професійна компетентність педагога-філолога


Інформація про авторів