МОВА І СУСПІЛЬСТВОІнформаційне повідомлення
про вимоги до друку статей у збірнику «МОВА І СУСПІЛЬСТВО»
Вип. 7, 2016

Шановні колеги!

Повідомляємо Вам, що Збірник не тільки фахове видання із мовознавства, але й одне із 89 українських видань у міжнародній наукометричній системі Індекс Копернікус (з кінця 2015 р.).

Тому процедура прийому, рецензування і друку статей відтепер відповідатиме тільки міжнародним вимогам до нашого наукового видання.

Відповідно до них порядок прийому і друку статей передбачає кілька кроків. Потрібно:

 1. Підготувати статтю, яка відповідає усім вимогам. Див. Додаток 1 або інформацію на сайті Збірника sociolinguistics.lnu.edu.ua.
 2. Завантажити електронну версію рукопису через відповідний веб-інтерфейс на сайті Збірника sociolinguistics.lnu.edu.ua або за адресою: https://docs.google.com/forms/d/1aMYdYrZBNZigw20RuQ3Mf1FKxupVF448qI_4A1OzfSE/viewform
 3. Підписати авторську угоду про подання статті: разом із рукописом через веб-інтерфейс подати до редакції Збірника копію (скан) заповненої і підписаної угоди про передачу авторських прав (Додаток 2). Завантажити бланк авторської угоди можна на сайті Збірника sociolinguistics.lnu.edu.ua. Друковані копії рукопису редакція не вимагає.
 4. Пройти процедуру подвійного анонімного закритого рецензування, щоб отримати позитивні висновки рецензентів і технічного експерта. З формуляром рецензії можна ознайомитися на сайті Збірника sociolinguistics.lnu.edu.ua або в Додатку 3. Автори без наукового ступеня подають статтю із рекомендацією наукового керівника. Прізвища рецензентів будуть опубліковані у збірнику № 7.
 5. Створити анотацію англійською мовою – не менше 3000 знаків, укладену за вимогами. Див. Додаток 4.
 6. За бажанням − після процедури рецензування та редагування україномовної версії статті, а також вже після рекомендації її до друку подати переклад статті англійською мовою для електронної версії збірника. Див. Додаток 5.
 7. Використовувати електронні ресурси відкритого доступу (Див. Додаток 6).

Статті, які не відповідають вимогам, редколегія до друку не приймає і не повертає.

Додаток 1

Про вимоги до змісту статті

Стаття передбачає обов’язкові компоненти.

Вступ: постановка проблеми та зв’язок із науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми, і виокремлення нових аспектів аналізу, котрим присвячується стаття, формулювання мети, завдань.

Обов’язковий абзац у статті після вступу – інформація про методи аналізу, використані в статті, і про те, що вони дозволили авторові досягнути в дослідженні питання.

Основна частина: розділ або розділи, у яких автор аналізує матеріал відповідно до завдань, подає приклади, розкриває особливості перебігу аналізу.

Висновки: стисла і чітка інформація про отримані автором/авторами в розділі чи розділах статті самостійні результати. Лаконічно про перспективи аналізу.

Про вимоги до оформлення статті

 1. Обсяг статті: 20–40 тис. знаків (формат А4).
 2. Оформлення: шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 см; абзацний відступ – 1 см, верхні та нижні поля – 2 см, ліве та праве – 2,5 см.
 3. Мова: українська, англійська.
 4. У лівому верхньому кутку зазначаємо УДК (великими напівжирними літерами).
 5. Через інтервал посередині подаємо назву статті ВЕЛИКИМИ НАПІВЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ.
 6. Через інтервал подаємо ім’я, прізвище автора (напівжирним шрифтом).
 7. Через інтервал курсивом – місце роботи, робочу та електронну адреси автора (кожна інформація з нового рядка, електронна адреса без підкреслення).
 8. Через інтервал з абзацу (без слова “анотація”) подаємо анотацію українською мовою (кегль – 9, інтервал – 1 см), в якій окреслено предмет аналізу, методику, результати дослідження. Обсяг – від 80 до 100 слів.
 9. З нового рядка і з абзацу подаємо курсивом словосполучення “Ключові слова”, перелік слів – без виділень.
 10. Через інтервал подаємо текст статті.
 11. У вступі слова “об’єкт”, “предмет аналізу” і под. у тексті не виділяємо
 12. Покликання в тексті статті подаємо у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера в списку літератури та сторінки цитованого джерела, наприклад [4: 145], [1; 2], [1–3]. Авторський коментар здійснюємо у квадратних дужках із зазначенням через тире ініціалів автора курсивом, наприклад: [текст – Ю. Д.].
 13. Цитати подаємо за зразком: «Краса є вираз, який уникає побутовості» (Діоген Лаерцій) (цит. за: [1: 202]). За відповідність цитат оригіналу відповідає автор.
 14. Лапки у тексті – «». Апостроф – ’.
 15. Назви підрозділів подаємо напівжирним шрифтом без крапки в кінці. Текст з нового рядка. Додаткові підрозділи – курсивом з крапкою в кінці назви підрозділу. Текст у цьому ж рядку.
 16. Виноски подаємо посторінково з арабською нумерацією. Кегль – 9, міжрядковий інтервал – 1 см.
 17. Рисунки і таблиці оформляємо відповідно до ДСТУ 3008-95 та розташовуємо в тексті строго в межах друкованого поля книжкової орієнтації сторінок. Уся текстова інформація на рисунках повинна бути чіткою та розбірливою і не мати зайвих деталей (наприклад, на графіках не допускають “вторинних” відміток на координатних осях та ін.). Необхідно слідкувати за тим, щоб після можливого зменшення до розміру 80 мм висота літер та цифр на рисунку залишалась не меншою ніж 2 мм. Кожний рисунок має підпис (не поєднаний з малюнком), а таблиця – заголовок (вирівнювання по центру). Всі рисунки і таблиці повинні бути послідовно пронумеровані арабськими цифрами. Бажано додавати ілюстративний матеріал у графічному форматі JPG, TIFF, PCX та ін. (графіки – чорно-білі, 300 dpi; фотографії − у відтінках сірого, 300 dpi) у вигляді окремих файлів з назвами rys1, rys2,... Формули мають наскрізну нумерацію з правого поля.
 18. Літературу (без слова література) подаємо через інтервал від тексту статті загальним списком в порядку покликань у тексті (а не в алфавітному порядку) мовою оригіналу. Просимо звернути увагу – перед двокрапкою пропуск (крім двокрапки у назві книги)!
 19. Використані джерела (великі, напівжирні літери) подаємо через інтервал від переліку літератури по центру, нумерація джерел в порядку покликань. Список скорочень (напівжирними літерами) подаємо через інтервал, по центру, в алфавітному порядку.
 20. Через інтервал подаємо розгорнуту анотацію англійською мовою (без слова “анотація”).


Зразок оформлення статті


УДК

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ

Юлія Дзябко
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна
yuliya.dzyabko@hotmail.com

У статті....

Ключові слова: соціолінгвістика, теорія соціолінгвістики, прикладна соціолінгвістика, національна соціолінгвістична традиція.

Текст статті

1. Диференціація предметного поля соціолінгвістики

Порівняємо предметну сферу соціолінгвістики....

1.1 Питання мовної політики. Б. Спольський вважає, що предмет соціолінгвістики....

 1. Мацюк Г. Сучасна соціолінгвістика: тенденції в розвитку теорії і завдання / Г. Мацюк // Мова і суспільство. – 2010. – Вип. 1. – С. 5–20.
 2. Радевич-Винницький Я. К. Двомовність в Україні: теорія, історія, мововживання : [монографія] / Я. К. Радевич-Винницький. – Київ−Дрогобич : Посвіт, 2011. – 592 с.
 3. Daniel T. Kirk. Japanese Identity and Language: The marginalization of minority populations in Japan / Daniel T. Kirk [Електронний ресурс]. – Доступно з : http://ci.nii.ac.jp/naid/110006161211/en (27 вересня 2010 р.).
 4. Stewart W. A Sociolinguistic Typology for Describing National Multilingualism / W. Stewart // Reading in the Sociology of Language / Ed. by J. Fishman. − Paris : The Hague, 1968. − Р. 134–140.


MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIOLINGUISTICS THEORY

Yuliya Dzyabko

Ivan Franko National University in Lviv
Universytetska Str., 1, Lviv, 79000, Ukraine,
yuliya.dzyabko@hotmail.com


The article....

Key words: sociolinguistics, theory of sociolinguistics, applied sociolinguistics, national sociolinguistic tradition.Текст статті та відскановану копію про оплату публікації просимо надіслати на електронну адресу sociolinguistics_u@ukr.net у форматі DOC (Microsoft Word 2007).

Оплату за друк статті (1 сторінка – 50 грн.) потрібно здійснити на номер картки ПАТ КБ „Приватбанк“ 4149 4378 6003 5037. Отримувач платежу ‒ Салецька М. В. Для уникнення випадкових непорозумінь просимо після здійснення переказу коштів повідомити sms-повідомленням Салецьку М. В. про суму переказу і вказати прізвище та ім’я відправника.

Контактний телефон: (096)15-44-111− Мар’яна Салецька.Додаток 2

Про угоду між автором статті і редакцією Збірника


Додаток 3

Процедура рецензування